• Dodano przez jasiupaczy9 dnia 04.05.2018 - 16:35
  Opis materiału:

  zzzzz

  • Dodano przez wisnia321 dnia 04.05.2018 - 16:30
  Opis materiału:

  Zad. Z Kolokwium Finanse Publiczne

  • Dodano przez jasiupaczy9 dnia 04.05.2018 - 16:23
  Opis materiału:

  [img][/img][url][/url]test z podatków u Bojkowskiego

  • Dodano przez Mik95 dnia 03.05.2018 - 22:17
  Opis materiału:

  kilka pytan ktore sie pojawily na egzaminie

  • Dodano przez karinati95 dnia 03.05.2018 - 18:25
  Opis materiału:

  Plik zawiera wykresy dotyczace bankow prywatnych w latach 2013-2017 dla wszystkich 4 kwartalow do prezentacji na zaliczenie

  • Dodano przez lisowa dnia 03.05.2018 - 17:11
  Opis materiału:

  zadanie 1 i rozwiązanie z rachunkowości zadanie 1 i rozwiązanie z rachunkowości zadanie 1 i rozwiązanie z rachunkowości zadanie 1 i rozwiązanie z rachunkowości zadanie 1 i rozwiązanie z rachunkowości

  • Dodano przez lusterko4 dnia 02.05.2018 - 08:59
  Opis materiału:

  FINANSOWE I NIEFINANSOWE MIERNIKI OSIĄGNIĘć Dzielimy je zatem na następujące grupy: – Wskaźniki odwołujące się do perspektywy finansowej – Wskaźniki odwołujące się do perspektywy klienta – Wskaźniki odwołujące się do perspektywy związanej z wewnętrznymi procesami biznesowymi – Wskaźniki odwołujące się do perspektywy związanej z uczeniem się i wzrostem Wskaźniki bazujące na danych księgowych Przedsiębiorstwa używają przeważnie czterech miar do ewaluacji osiągnięć działów i jednostek: 1) Return on Investment (ROI) = Zysk / Inwestycja – Zestawia łącznie wszystkie składniki zyskowności: przychody, koszty nakłady inwestycyjne – Jego wartość może być porównana z innymi przedsięwzięciami wewnątrz firmy jak i poza nią Jednakże ROI należy używać i interpretować bardzo ostrożnie. Wynika to między innymi z: – Przedsiębiorstwa używają różnych miar zysku w liczniku wskaźnika (netto, brutto, operacyjnego itd.) – Przedsiębiorstwa używają różnych miar nakładów inwestycyjnych w mianowniku (sumy aktywów, aktywów finansowanych zobowiązaniami długoterminowymi i kapitałem akcyjnym/udziałowym, sumy aktywów pomniejszonej o zobowiązania bieżące) Wskaźnik ROI może rosnąć nawet przy spadku zysku. 2) dochód rezydualny (Residual Income) RI = Dochód – Oczekiwana stopa zwrotu * Nakład inwestycyjny Iloczyn oczekiwanej stopy zwrotu i nakładu inwestycyjnego to tzw. koszt przypisany (imputed cost), który nie jest ewidencjonowany w systemie księgowym. Oczekiwana przez inwestorów stopa zwrotu zależy od wielu czynników rynkowych ale najpoważniejszym determinantem jej wielkości jest ryzyko. Niektóre firmy preferują używanie RI ze względu na to, że: – Menedżerowie koncentrują się na wartościach nominalnych, a nie relatywnych – Używanie miary nominalnej pozwala ocenić czy dana jednostka powinna dalej inwestować w działalność 3) EVA (Economic Value Added) - jest specyficznym rodzajem dochodu rezydualnego EVA = ATOI – [WACC * (Suma aktywów – Zobowiązania bieżące)] Używanie EVA ma wiele zalet: – Brany jest koszt pozyskania kapitału, a nie wymagana stopa zwrotu – Stanowi bardzo dobre źródło informacji zwrotnej dla menedżerów – Jest wykorzystywane przez największe firmy takie jak Coca-Cola czy FMC 4) ROS (Return on Sales) ROS = zysk / przychody ROS jest komponentem ROI, który występuje w podejściu DuPonta. ROS może dawać sprzeczne wskazania w porównaniu do pozostałych trzech wskaźników.

  • Dodano przez lusterko4 dnia 02.05.2018 - 08:58
  Opis materiału:

  DECENTRALIZACJA Zdecentralizowaną, będziemy nazywać taką strukturę organizacyjną firmy, w której zarządzający niższego szczebla mają możliwość podejmowania autonomicznych decyzji. Autonomia – stopień wolności w podejmowaniu decyzji Subunit (jednostka podległa) – każda wydzielona część organizacji Korzyści decentralizacji 1. Kreuje większą elastyczność (wrażliwość na potrzeby klientów, dostawców i pracowników jednostek 2. Prowadzi do szybszych przyrostów zysku poprzez szybsze podejmowanie decyzji przez menedżerów jednostek 3. Podnosi motywację do pracy menedżerów jednostek 4. Pomaga menedżerom rozwija się i uczyć 5. Pozwala skupić się menedżerom na ich pracy odciążając zarząd w wielu aspektach działalności Koszty decentralizacji 1. Może prowadzić do nieoptymalnych ze względu na cele organizacji decyzji 2. Prowadzi do nadmiernej koncentracji menedżerów niższego szczebla nad sprawami jednostek, a nie całej organizacji 3. Skutkuje duplikowaniem produkcji 4. Skutkuje duplikowaniem działań Korzyści vs. koszty decentralizacji – Z reguły decyzja o decentralizacji zapada oddzielnie dla każdej funkcji – Badania pokazują, że europejskie firmy decentralizują decyzje w zakresie struktury produkcji i strategii marketingowy – Centralizacji ulegają decyzje w zakresie długoterminowego finansowania działalności i strategii optymalizacji podatkowej – Im większa niepewność w otoczeniu firmy tym większe są spodziewane korzyści z decentralizacji CENĄ TRANSFEROWĄ nazywamy cenę po której wydzielona w ramach organizacji jednostka „sprzedaje” swoje produkty lub usługi innej jednostce tej samej organizacji. – Cena po której jest sprzedawany produkt generuje przychód dla jednej jednostki, a koszt dla drugiej – Obie wielkości mają wpływ na wynik operacyjny obu jednostek – Wynik operacyjny pomaga mierzyć osiągi danej jednostki wewnątrz organizacji Produkt pośredni to produkt transferowany pomiędzy jednostkami tej samej organizacji Ceny transferowe uproszczają proces analizowania informacji menedżerom niższego szczebla gdyż nie muszą się oni koncentrować na wynikach firmy tylko swojej jednostki. W idealnie skonstruowany systemie cen transferowych menedżer maksymalizując wynik swojej jednostki optymalizuje osiągi całej organizacji.

  • Dodano przez lusterko4 dnia 02.05.2018 - 08:56
  Opis materiału:

  Podejście koszt-zysk Menedżerowie podejmują decyzje w warunkach ograniczonych zasobów, w tym również finansowych. Często są zmuszeni wybierać między kilkoma alternatywami (np. zatrudnić nowego pracownika w dziale X czy kupić nowe oprogramowanie do działu Y) Każda taka decyzja podejmowana jest z wykorzystaniem podejścia koszt-zysk (costbenefit approach) Menedżerowie powinni angażować zasoby w określone działania jeśli spodziewane profity przewyższają spodziewane koszty. Rachunkowość zarządcza dostarcza informacji o potencjalnych korzyściach i kosztach. Nie wszystkie oczekiwane koszty i korzyści są łatwe do oszacowania. Aspekty techniczne i behawioralne Aspekty techniczne dotyczą: - właściwego sposobu prezentacji danych (np. koszty w ramach różnych kategorii łańcucha wartości) - właściwego formatu danych (np. aktualne wyniki porównane do budżetu) - właściwej częstotliwości danych (np. tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych) Aspekty behawioralne dotyczą: - zachęcania pracowników by lepiej wykonywali swoje obowiązki. - budżety powinny motywować pracowników do osiągania postawionych celów poprzez nagradzanie ich (np. premie) - w przypadku gdy cele nie są osiągane korzystniej jest przedyskutować tę kwestię z pracownikami, niż ich karać finansowo lub wytykać błędy. Różne koszty do różnych celów Nie każda koncepcja prezentacji kosztów jest właściwa w określonym przypadku. – Np. Comarch wprowadza na rynek nowy produkt, którego cykl życia szacuje się na 5-7 lat. – Koszty reklamy i działań marketingowych są znaczące i ponoszonego głównie w roku wprowadzenia tego produktu na rynek – Spodziewane profity będą jednak rozciągnięte na 5-7 lat – Akcjonariusze i inwestorzy zobaczą potężne koszty działań reklamowych w RZiS w jednym roku, co skutkować będzie niższym wynikiem finansowym (w tym właśnie roku) – Zyski ze sprzedaży rozciągną się na wiele lat – Przepisy prawa nie pozwalają zaprezentować tych danych inaczej – Właściwa forma powinna uwzględniać amortyzację kosztów kampanii przez 7 lat Podmioty gospodarcze stosują dwa rodzaje działalności zarządczej. Line management (np. zarządzania produkcją, marketingiem, dystrybucją etc.) odpowiada bezpośrednio za osiąganie celów podmiotu. Staff management (np. rachunkowość zarządcza, technologie informacyjne, dział zasobów ludzkich etc.) spełnia funkcję pomocniczą względem zarządzających. Cechy charakterystyczne analizy CVP Analiza koszt-wolumen-zysk (ang. CVP – Cost-Volume-Profit) bada zachowanie i relacje pomiędzy tymi elementami jeśli zmienia się: – Liczba sprzedanych/wyprodukowanych wyrobów – Cena sprzedaży wyrobu – Koszt zmienny jednostkowy – Koszty stałe Pięciostopniowy proces podejmowania decyzji 1. Problem i niewiadome 2. Zebranie niezbędnych informacji 3. Predykcje przyszłości: – Ewa szacuje, że cena powinna wynosić nie więcej niż 200 zł za pakiet – Uważa, że w tej cenie jest w stanie sprzedać 30-60 pakietów 4. Ewa używa analizy CVP (którą zaraz przeprowadzimy) i decyduje się na najem stoiska 5. Ewa wprowadza swoją decyzję w życie, zbiera informacje o swoich wynikach i analizuje je. Takie dane mogą być pomocne w podjęciu przyszłych decyzji jeśli Ewa będzie chciała dalej sprzedawać pakiety na targach. Jedyne wielkości które ulegają zmianie w zależności od liczby sprzedanych pakietów to przychody oraz koszty zmienne. Sprzedanych 40tów Marża wkładu Różnica między całkowitymi przychodami ze sprzedaży, a całkowitymi kosztami zmiennymi Marża wkładu = Całkowite przychody – całkowite koszty zmienne Marża wkładu wskazuje dlaczego wynik operacyjny zmienia się wraz z ilością sprzedanych sztuk. Jednostkowa marża wkładu Różnica między ceną sprzedaży, a jednostkowym kosztem zmiennym Jednostkowa marża wkładu = Cena sprzedaży – jednostkowe koszty zmienne Jednostkowa marża wkładu jest użytecznym narzędziem do kalkulowania całkowitej marży wkładu oraz wyniku operacyjnego. Wykorzystanie jednostkowej marży wkładu jest bardzo wygodne dla zarządzających, gdyż pokazuje w bezpośredni sposób wpływ ilości sprzedanych wyrobów na wynik operacyjny.

  • Dodano przez lusterko4 dnia 02.05.2018 - 08:55
  Opis materiału:

  RACHUNKOWOść ZARZĄDCZA RACHUNKOWOść FINANSOWA • Raport o wynikach z przeszłości • Głównie dla zewnętrznych podmiotów/osób RACHUNKOWOść ZARZĄDCZA • Rachunkowość zarządcza wspiera podejmowanie strategicznych decyzji poprzez: Dostarczanie informacji o źródłach przewagi konkurencyjnej • Dla zarządzających RACHUNKOWOść ZARZĄDCZA RACHUNKOWOść FINANSOWA • Raport o wynikach z przeszłości • Głównie dla zewnętrznych podmiotów/osób RACHUNKOWOść ZARZĄDCZA • Rachunkowość zarządcza wspiera podejmowanie strategicznych decyzji poprzez: Dostarczanie informacji o źródłach przewagi konkurencyjnej • Dla zarządzających RACHUNKOWOść ZARZĄDCZA RACHUNKOWOść FINANSOWA • Raport o wynikach z przeszłości • Głównie dla zewnętrznych podmiotów/osób RACHUNKOWOść ZARZĄDCZA • Rachunkowość zarządcza wspiera podejmowanie strategicznych decyzji poprzez: Dostarczanie informacji o źródłach przewagi konkurencyjnej • Dla zarządzających RACHUNKOWOść ZARZĄDCZA RACHUNKOWOść FINANSOWA • Raport o wynikach z przeszłości • Głównie dla zewnętrznych podmiotów/osób RACHUNKOWOść ZARZĄDCZA • Rachunkowość zarządcza wspiera podejmowanie strategicznych decyzji poprzez: Dostarczanie informacji o źródłach przewagi konkurencyjnej • Dla zarządzających RACHUNKOWOść ZARZĄDCZA RACHUNKOWOść FINANSOWA • Raport o wynikach z przeszłości • Głównie dla zewnętrznych podmiotów/osób RACHUNKOWOść ZARZĄDCZA • Rachunkowość zarządcza wspiera podejmowanie strategicznych decyzji poprzez: Dostarczanie informacji o źródłach przewagi konkurencyjnej • Dla zarządzających RACHUNKOWOść ZARZĄDCZA RACHUNKOWOść FINANSOWA • Raport o wynikach z przeszłości • Głównie dla zewnętrznych podmiotów/osób RACHUNKOWOść ZARZĄDCZA • Rachunkowość zarządcza wspiera podejmowanie strategicznych decyzji poprzez: Dostarczanie informacji o źródłach przewagi konkurencyjnej • Dla zarządzających RACHUNKOWOść ZARZĄDCZA RACHUNKOWOść FINANSOWA • Raport o wynikach z przeszłości • Głównie dla zewnętrznych podmiotów/osób RACHUNKOWOść ZARZĄDCZA • Rachunkowość zarządcza wspiera podejmowanie strategicznych decyzji poprzez: Dostarczanie informacji o źródłach przewagi konkurencyjnej • Dla zarządzających RACHUNKOWOść ZARZĄDCZA RACHUNKOWOść FINANSOWA • Raport o wynikach z przeszłości • Głównie dla zewnętrznych podmiotów/osób RACHUNKOWOść ZARZĄDCZA • Rachunkowość zarządcza wspiera podejmowanie strategicznych decyzji poprzez: Dostarczanie informacji o źródłach przewagi konkurencyjnej • Dla zarządzających RACHUNKOWOść ZARZĄDCZA RACHUNKOWOść FINANSOWA • Raport o wynikach z przeszłości • Głównie dla zewnętrznych podmiotów/osób RACHUNKOWOść ZARZĄDCZA • Rachunkowość zarządcza wspiera podejmowanie strategicznych decyzji poprzez: Dostarczanie informacji o źródłach przewagi konkurencyjnej • Dla zarządzających

  • Dodano przez 1994sara dnia 30.04.2018 - 14:27
  Opis materiału:

  Prezentacja na zaliczenie wykładu dostałam 5pkt/5pkt Parabanki- ochrona środków powierzonych tej instytucji

  • Dodano przez aniaaaaaa dnia 29.04.2018 - 10:07
  Opis materiału:

  Zadania ekonomia Zadania ekonomia Zadania ekonomia Zadania ekonomia Zadania ekonomia Zadania ekonomia Zadania ekonomia Zadania ekonomia Zadania ekonomia Zadania ekonomiaZadania ekonomia Zadania ekonomia Zadania ekonomia Zadania ekonomia Zadania ekonomia Zadania ekonomia Zadania ekonomia Zadania ekonomia Zadania ekonomia Zadania

  • Dodano przez Elszarenix dnia 29.04.2018 - 08:06
  Opis materiału:

  - Pytania, które wystąpiły na kolokwium z ubezpieczeń u wykładowcy Grażyny Berentowicz - Sobczak 2018, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Finanse i Rachunkowość 2018, studia niestacjonarne. 1.Wymienić etapy zarządzania rynkiem:2.Różnica

  • Dodano przez smonias dnia 29.04.2018 - 00:01
  Opis materiału:

  prezetacja

  • Dodano przez izkaaa9494 dnia 28.04.2018 - 19:41
  Opis materiału:

  zadanie dotyczy projektu indywidualnego z przedmiotu nadzór mikroostrożnościowy

  • Dodano przez martyna95 dnia 28.04.2018 - 15:44
  Opis materiału:

  notatki

  • Dodano przez martyna95 dnia 28.04.2018 - 15:36
  Opis materiału:

  notatki

  • Dodano przez krzysztof_dreger dnia 28.04.2018 - 10:47
  Opis materiału:

  Kredyty bankowe

  • Dodano przez pionek16-80 dnia 27.04.2018 - 23:45
  Opis materiału:

  Materiały z moodle

  • Dodano przez pionek16-80 dnia 27.04.2018 - 23:43
  Opis materiału:

  Materiały z moodle.

  • Dodano przez moanka dnia 27.04.2018 - 23:10
  Opis materiału:

  zadanie

  • Dodano przez moanka dnia 27.04.2018 - 23:01
  Opis materiału:

  zadanie domowe

  • Dodano przez ElAaLe dnia 27.04.2018 - 20:37
  Opis materiału:

  Prezentacja power point na temat Private Banking oceniona na max. Prezentacja power point na temat Private Banking oceniona na max. Prezentacja power point na temat Private Banking oceniona na max. Prezentacja power point na temat Private Banking oceniona na max. Prezentacja power point na temat Private Banking oceniona na max. Prezentacja power point na temat Private Banking oceniona na max.

  • Dodano przez pionek16-80 dnia 27.04.2018 - 17:14
  Opis materiału:

  Druga aktywność z portfela.

  • Dodano przez pionek16-80 dnia 27.04.2018 - 17:13
  Opis materiału:

  Pierwsza aktywność zaliczeniowa

  • Dodano przez 4991aluap dnia 27.04.2018 - 13:11
  Opis materiału:

  aw

  • Dodano przez 4991aluap dnia 27.04.2018 - 13:01
  Opis materiału:

  aw

  • Dodano przez 4991aluap dnia 27.04.2018 - 12:57
  Opis materiału:

  as

  • Dodano przez 4991aluap dnia 27.04.2018 - 12:52
  Opis materiału:

  aq

  • Dodano przez 4991aluap dnia 27.04.2018 - 12:40
  Opis materiału:

  powodzonka

  • Dodano przez Asia1989 dnia 26.04.2018 - 20:05
  Opis materiału:

  w załączniku wykresy do zadania na ćwiczenia z nadzoru jakość portfela kredytowego w latach 2013-2017

  • Dodano przez Asia1989 dnia 26.04.2018 - 19:36
  Opis materiału:

  Nadzór mikroostrożnościowy notatki z wykładów

  • Dodano przez Asia1989 dnia 26.04.2018 - 19:14
  Opis materiału:

  Przykładowe wykresy do wykorzystania w prezentacji na ćwiczenia na nadzór mikroostrożnościowy

  • Dodano przez Administrator dnia 25.04.2018 - 23:36
  Opis materiału:

  sdfghjk

  • Dodano przez xmonia94x dnia 25.04.2018 - 22:19
  Opis materiału:

  Quiz 2

  • Dodano przez karodro dnia 25.04.2018 - 21:16
  Opis materiału:

  Ciekawa lektura na język angielski śr-zaawansowany (5 stron)

  • Dodano przez xmonia94x dnia 25.04.2018 - 16:44
  Opis materiału:

  quiz nr 2 :)

  • Dodano przez xmonia94x dnia 25.04.2018 - 16:08
  Opis materiału:

  Quiz 1 bankowość :)

  • Dodano przez karinati95 dnia 25.04.2018 - 12:03
  Opis materiału:

  Plik zawiera odpowiedzi na pytania go egzaminu z gospodarki światowej z dr Maleckim. Pytania sa opracowane wedlug modelu z extranetu

  • Dodano przez smonias dnia 24.04.2018 - 22:21
  Opis materiału:

  prezemntacja

  • Dodano przez smonias dnia 24.04.2018 - 22:12
  Opis materiału:

  prezentacje

  • Dodano przez smonias dnia 24.04.2018 - 21:51
  Opis materiału:

  prezentacje

  • Dodano przez smonias dnia 24.04.2018 - 21:29
  Opis materiału:

  prezentacja

  • Dodano przez biedra dnia 24.04.2018 - 18:34
  Opis materiału:

  Mniej więcej wygląda ten test ;-) 1. Przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym to: a. Zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, służacy wykonywaniu działalności gospodarczej lub b. Zorganizowany kompleks majątkowy służący prowadzeniu działalności gospodarczej c. Osobę prowadzoną dział gosp d. Prowadzenie zarobkowej działalności gospodarczej 2. Przedsiębiorcą może być: a. Tylko i wyłącznie osoba fizyczna b. Tylko i wyłącznie osoba prawna c. Tylko i wyłącznie ułomna osoba prawna d. żadne 3. Status przedsiębiorcy mają zawsze a. Przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielnie b. Przedsiębiorstwa państwowe i spółki akcyjne c. Spółdzielnie i spółki z o. o d. żadne

  • Dodano przez prekognicja dnia 23.04.2018 - 20:37
  Opis materiału:

  Artykuł z angielskiego na 10 stron A4.

  • Dodano przez prekognicja dnia 23.04.2018 - 20:32
  Opis materiału:

  Egzamin testowy 2016/2017

  • Dodano przez misia95 dnia 23.04.2018 - 17:48
  Opis materiału:

  Plik zawiera opracowane pytania do egzaminu Stępień/Sapa

  • Dodano przez misia95 dnia 23.04.2018 - 17:42
  Opis materiału:

  Plik zawiera rozwiązania skryptu MD 284, rozdziały 5-7

  • Dodano przez misia95 dnia 23.04.2018 - 17:28
  Opis materiału:

  Plik zawiera zbiór pytań, które pojawiły sie na egzaminie z PP, w ciągu kilku ostatnich lat.

  • Dodano przez weronika28 dnia 23.04.2018 - 12:37
  Opis materiału:

  Wykład 2

Strony