• Dodano przez lisowa dnia 05.04.2018 - 19:34
  Opis materiału:

  Podatki w firmie...........Podatki w firmie...........Podatki w firmie...........Podatki w firmie...........Podatki w firmie...........Podatki w firmie...........

  • Dodano przez dominika258 dnia 04.04.2018 - 15:08
  Opis materiału:

  notatki z podstaw ubezpieczeń

  • Dodano przez xxxsweetiexxxx dnia 03.04.2018 - 18:54
  Opis materiału:

  ;)

  • Dodano przez pzx83505 dnia 02.04.2018 - 18:11
  Opis materiału:

  dhxgd kdgsg hdvs jsgsc s sss

  • Dodano przez paulina9426 dnia 02.04.2018 - 10:58
  Opis materiału:

  Pytania do tekstu 1 na moodle 4/4 pkt

  • Dodano przez paulina9426 dnia 02.04.2018 - 10:55
  Opis materiału:

  quiz 2 gospodarka światowa 5,33/6 pkt

  • Dodano przez franklin25 dnia 31.03.2018 - 20:54
  Opis materiału:

  prezentacja z vat a.pawak

  • Dodano przez Phrasing777 dnia 31.03.2018 - 16:10
  Opis materiału:

  Fałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłych

  • Dodano przez lisowa dnia 30.03.2018 - 20:07
  Opis materiału:

  zadanie portfel inwestycyjny zadanie portfel inwestycyjnyvzadanie portfel inwestycyjny zadanie portfel inwestycyjny zadanie portfel inwestycyjny zadanie portfel inwestycyjny

  • Dodano przez elek143 dnia 30.03.2018 - 17:02
  Opis materiału:

  WYKłAD 2 1. Wyjaśnij pojęcie budżetu i Skarbu Państwa. Jakie są związki pomiędzy tymi pojęciami? Budżet: Plan finansowy dochodów i wydatków państwa w roku. Tworzą go również przychody i rozchody. Akt prawny na jego podstawie możliwe jest uzyskiwanie określonych dochodów i dokonywanie wydatków. Budżet jest uchwalany w formie ustawy budżetowej, która autoryzuje dochody i wydatki. Fundusz, a więc określony zasób pieniężny. Dochody i wydatki są realizowane w całym roku dlatego też dochody i wydatki powinny przepłynąć przez rachunki budżetowe.środki znajdujące się na rachunkach stanowią majątek Skarbu Państwa Pojęcie Skarbu Znaczenie podmiotowe. jest osobą prawną która jest podmiotem praw i obowiązków, w tym w szczególności majątkowych. Skarb Państwa jest właścicielem majątku ogólnonarodowego. Znaczenie przedmiotowe. Skarb państwa to mienie państwowe należące do państwa np. ma postać gruntów, budynków, rzeczy ruchomych (np. dzieła sztuki), papierów wartościowych, środków pieniężnych, należności. Znaczenie instytucjonalne. Instytucją powołaną w Polsce do nadzoru i zarządzania majątkiem Skarbu Państwa przez Ministerstwo którego zadaniem jest gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych. Definicja obu pojęć jest trójelementowa 2. Przedstaw pojęcie zasad budżetowych. Wymień zasady budżetowe i scharakteryzuj najważniejsze z nich. Zasady budżetowe – zasady, reguły postępowania, które powinny być przestrzegane w ustalaniu przez Sejm zadań i form gospodarki finansowej państwa a także w kontrolowaniu działania rządu. Powinno to zapewnić sprawne i racjonalne wykorzystywanie budżetu. Zasady: - zupełności budżetu - jedności - jawności - realności - szczegółowości - równowagi - jasności zasada zupełności budżetu – polega na zestawieniu wszystkich dochodów i wydatków państwa. umożliwia kontrolę nad wydatkami rządu, uniemożliwia ukrywanie jednostki operacji finansowych. Uniemożliwia ustalenie czystych kosztów poszczególnych służb publicznych zasada jedności – istnieje jeden dokument na całość dochodów i wydatków państwa- budżet. Rozróżnia się jedność formalną i materialną. Formalna osiągana poprzez budowę zbiorczego budżetu państwa, obejmującego budżet władz centralnych i terenowych, co powinno polepszyć kontrolę i przejrzystość wydatków. Materialna głosi, że dochody tworzące fundusz budżetowy mają przeznaczenie ogólne, tzn. nie są związane z określonymi celami finansowanymi z budżetu. Zakłada, że budżet jest zorganizowany jako jedna pula środków, w której całość dochodów finansuje całość wydatków. Zasada jawności- społeczeństwo jest zaznajomione z budżetem, jego treścią, sposobem uchwalania oraz ze sprawowaniem nad nim kontroli. W praktyce oznacza to raczej prezentowanie dochodów i wydatków organom przedstawicielskim, różnym ciałom i organizacjom społecznym. zasada realności – postuluje maksymalną precyzję w planowaniu dochodów i wydatków. zasada szczegółowości – w budżecie muszą być zawarte cele szczegółowe konkretne, a nie określone w sposób ogólny. zasada równowagi – dążenie do tego, aby dochody były równe wydatkom, co w praktyce nie jest jednak nigdy osiągane (występuje nadwyżka lub deficyt budżetowy), a w każdym wypadku idealne zrównoważenie dochodów i wydatków jest stanem wyjątkowym; postuluje się, że nadwyżka budżetowa wypracowana podczas okresu wysokiej koniunktury powinna służyć pokryciu deficytu ; ta zasada jest nazywana Złotą Zasadą Budżetową. zasada jasności – polega na takiej konstrukcji budżetu, na takim ujęciu dochodów i wydatków, który umożliwia prawidłowe planowanie i łatwość oceny; służy temu klasyfikacja dochodów i wydatków (działy, paragrafy) 3. Przedstaw koncepcję budżetu zadaniowego. Określ przesłanki i stopień wdrożenia koncepcji budżetu zadaniowego w Polsce. Koncepcja budżetu zadaniowego polega na tym, że zanim poszczególne wydatki zostaną rozpisane w tradycyjnej formule dział-rozdział-paragraf, to najpierw w postaci zadań budżetowych przygotowywane są poszczególne plany działań przewidziane do realizacji. Została oparta na czterech zadasach zarządzania: 1) przejrzystości 2) wieloletniości 3) skuteczności i efektywności 4) konsolidacji (wydatków budżetu państwa z wydatkami wybranych funduszy publicznych i jednostek podsektora rządowego) Pozwala na lepszą alokację zasobów finansowych i rzeczowych, w rezultacie właściwsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców. W Polsce wdrażanie koncepcji budżetu zadaniowego rozpoczęto w 2006 roku ,w latach 2008-2010 elementy budżetu zadaniowego były stosowane w coraz szerszym zakresie, przy jednoczesnym zachowaniu tradycyjnej konstrukcji budżetu .Wyrazem tych dążeń jest szereg przepisów ustawy o finansach publicznych, które określają strukturę układu zadaniowego budżetu państwa. Zgodnie z nimi, budżet państwa sporządza się, oprócz tradycyjnego układu klasyfikacji budżetowej, w układzie zadaniowym. Inicjatywa wdrożenia budżetu zadaniowego w Polsce zapisano w Programie Konwergencji, opracowanym w 2005 roku we współpracy z Unią Europejską. 4. Wymień i omów źródła dochodów budżetu UE I. Cła rolne i opłaty cukrowe (TOR) – 75% cła na artykuły rolne pobierane w związku z importem produktów rolnych z krajów trzecich II. Cła handlowe (TOR) – 75%. cła pobierane z importu od państw trzecich artykułów przemysłowych, w ramach Wspólnej Polityki Handlowej; III. Udział we wpływach z VAT (plus rabat brytyjski). IV. Wpłaty państw członkowskich zależne od DNB- składka uiszczana przez państwa członkowskie w wysokości zależnej od PKB danego państwa 5. Wymień i omów zasady, według których konstruowany jest budżet ogólny UE. Konstruowanie budżetu UE oparte jest na przestrzeganiu kilku podstawowych zasad: zasadzie jedności, wszystkie dochody i wydatki Wspólnoty powinny być ujęte w budżecie ogólnym, stanowiącym jednolity dokument, zasadzie uniwersalizmu, dochody budżetowe nie powinny być przypisywane do konkretnych wydatków, zasadzie równowagi , dochody są równe wydatkom i zakazuje zaciągania pożyczek, oraz nie dopuszcza do powstania deficytu zasadzie sporządzania budżetu na okres roku; przypisuje wszelkie operacje budżetowe do danego roku budżetowego; zasadzie specjalizacji wydatków, każdy wydatek musi mieć swoje określone przeznaczenie. zasada stosowania jednostki rozliczeniowej - ustala walutę, w której dokonywane są wszelkie rozliczenia- euro zasada należytego zarządzania finansami- obliguje instytucje wspólnotowe oraz państwa członkowskie do dbałości o prawidłowe wykonanie budżetu zasada przejrzystości - przewiduje publikację szczegółowego projektu budżetu oraz sprawozdania z jego wykonania.

  • Dodano przez kakusia12 dnia 29.03.2018 - 21:20
  Opis materiału:

  Charakterystyka nauk prawnych Wteorii nauki możemy wyróżnić: nauki humanistyczne - nauki o kulturze nauki przyrodnicze (przyrodoznawstwo) – naukionaturze Nauki przyrodnicze –to gałąź nauk empirycznych, która obejmuje nauki fizyczne i biologiczne. Ich związek z prawoznawstwem przejawiać się może w procesie tzw. integracji zewnętrznej nauk prawnych, w którym nauki przyrodnicze pełnią rolę nauk pomocniczych (np. medycyna sądowa)Nauki humanistyczne (społeczne) – np. politologia, prawo, socjologia; kontrowersje budzi przedmiot naukowych – niektórzy uznają je za nauki o zachowaniu ludzkim (tj. jednostek, poszczególnych osób), niektórzy uważają za przedmiot nauk humanistycznych struktury społeczne, jeszcze inni proponują połączenie obu tych paradygmatów. Coraz popularniejsze stają się badania zjawisk społecznych poprzez analizy struktury języka (z punktuwidzenialingwistyki). Metodologie (metody

  • Dodano przez kakusia12 dnia 29.03.2018 - 21:01
  Opis materiału:

  Egzamin z socjologii - przykładowy zestaw pytań !!! Imię...........................Nazwisko......................................Nr alb........................Gr.......... I. Wyjaśnij pojęcie – kultura Definicji kultury istnieje wiele i używana jest ona w najrozmaitszych znaczeniach. Dzieje się tak dlatego, iż różne definicje kultury powstały na użytek odwiecznych badań. Termin kultura – z łac. cultura – uprawa używane było już przez Cycerona (106-43 r.p.n.e), który używał tego pojęcia do określenia filozofii jako cultura aminii, czyli uprawa umysłu. Kulturą nazywano takie kształcenie, doskonalenie czynności i tworów ludzkiej działalności, a także do oznaczenia wewnętrznej, duchowej aktywności ludzi lub zespołu obiektywnych zasad i norm.

  • Dodano przez kakusia12 dnia 29.03.2018 - 20:54
  Opis materiału:

  FINANSE PUBLICZNE – EGZAMIN – PYTANIA 1. Przedmiot nauki o finansach publicznych 2. Jakie kryteria decydują o tym, czy dobro ma charakter publiczny, czy prywatny? 3. Proszę określić dobra publiczne i dobra społeczne 4. Pojęcie finansów publicznych, jakie procesy obejmują finanse publiczne? 5. Jakie są podobieństwa, a jakie różnice między finansami publicznymi, a prywatnymi? 6. Podstawowe funkcje finansów publicznych 7. środki publiczne, przeznaczenie środków publicznych 8. Istota dochodów, przychodów oraz wydatków, rozchodów w budżecie państwa, budżetach jednostek

  • Dodano przez Basia_Nowak dnia 29.03.2018 - 18:30
  Opis materiału:

  Notatki dodane z zawansowanej rachunkowości zdjęcie, z pierwszych zajec

  • Dodano przez kejtt dnia 29.03.2018 - 13:24
  Opis materiału:

  x

  • Dodano przez lisowa dnia 28.03.2018 - 22:34
  Opis materiału:

  Funkcje finansów publicznych .Funkcje finansów publicznych Funkcje finansów publicznych Funkcje finansów publicznych Funkcje finansów publicznych Funkcje finansów publicznych Funkcje finansów publicznych Funkcje finansów publicznych Funkcje finansów publicznych Funkcje finansów publicznych

  • Dodano przez kowalski123 dnia 28.03.2018 - 21:29
  Opis materiału:

  Zadanie 1. Wyznaczenie rentowności obligacji Wróć do: Obligacje, dysk... Na podstawie notowań oraz specyfikacji 5 dowolnie wybranych obligacji notowanych na rynku CATALYST, wyznaczyć ich rentowność (YTM). http://www.gpwcatalyst.pl Bardzo przydatne zadanie.

  • Dodano przez agatvit dnia 28.03.2018 - 14:48
  Opis materiału:

  Na podstawie notowań oraz specyfikacji 5 dowolnie wybranych obligacji notowanych na rynku CATALYST, wyznaczyć ich rentowność (YTM). http://www.gpwcatalyst.pl/

  • Dodano przez lisowa dnia 27.03.2018 - 22:06
  Opis materiału:

  finanse międzynarodowe finanse międzynarodowe finanse międzynarodowe finanse międzynarodowe finanse międzynarodowe finanse międzynarodowe finanse międzynarodowe finanse międzynarodowe

  • Dodano przez elek143 dnia 27.03.2018 - 18:01
  Opis materiału:

  1. Wyjaśnij pojęcie finansów, finansów publicznych (teoria i ujęcie normatywne) oraz sektora finansów publicznych. Finanse- Ogół zjawisk ekonomicznych związanych z gromadzeniem i podziałem zasobów pieniężnych Finanse publiczne- obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowywaniem, w szczególności: 1) gromadzenie dochodów i przychodów publicznych; 2) wydatkowanie środków publicznych; 3) finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa; 4) zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne; 5) zarządzanie środkami publicznymi; 6) zarządzanie długiem publicznym; 7) rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej. Sektor finansów publicznych- zbiór państwowych i samorządowych osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, finansowanych głównie lub wyłącznie ze środków budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

  • Dodano przez szulina dnia 27.03.2018 - 17:15
  Opis materiału:

  MECHANIZM TRANSMISJI MONETARNEJ

  • Dodano przez szulina dnia 27.03.2018 - 17:14
  Opis materiału:

  KURS WALUTOWY W POLITYCE PIENIEZNEJ

  • Dodano przez szulina dnia 27.03.2018 - 17:12
  Opis materiału:

  ISTOTA I CELE POLITYKI PEINIEZNEJ QUIZ

  • Dodano przez szulina dnia 27.03.2018 - 17:09
  Opis materiału:

  QUIZ NR 1 ANDRZEJ MAłECKI.Pochodzi on z roku 2017/2018.

  • Dodano przez szulina dnia 27.03.2018 - 17:05
  Opis materiału:

  QUIZ NR 2 ANDRZEJ MAłECKI

  • Dodano przez kalinka23 dnia 27.03.2018 - 16:54
  Opis materiału:

  Test

  • Dodano przez lisowa dnia 26.03.2018 - 21:02
  Opis materiału:

  podatek VAT ..................................................................................................................................................................

  • Dodano przez lisowa dnia 26.03.2018 - 20:41
  Opis materiału:

  podatki..................................................................................................................................................................................................................

  • Dodano przez bolus12 dnia 26.03.2018 - 20:32
  Opis materiału:

  Kolejne notatki z wykładów FIR Toruń

  • Dodano przez bolus12 dnia 26.03.2018 - 20:29
  Opis materiału:

  Notatki na egzamin z Bankowości Majewski FIR Toruń

  • Dodano przez ppplina dnia 26.03.2018 - 10:54
  Opis materiału:

  notatki

  • Dodano przez ania22 dnia 25.03.2018 - 15:54
  Opis materiału:

  zastsowanie czasu present perfect zwłascza ever yet i inne słowa wskazujace na zastosowanie czasu present perfect.zastsowanie czasu present perfect zwłascza ever yet i inne słowa wskazujace na zastosowanie czasu present perfect. zastsowanie czasu present perfect zwłascza ever yet i inne słowa wskazujace na zastosowanie czasu present perfect. zastsowanie czasu present perfect zwłascza ever yet i inne słowa wskazujace na zastosowanie czasu present perfect.zastsowanie czasu present perfect zwłascza ever yet i inne słowa wskazujace na zastosowanie czasu present perfect. zastsowanie czasu present perfect zwłascza ever yet i inne słowa wskazujace na zastosowanie czasu present perfect. zastsowanie czasu present perfect zwłascza ever yet i inne słowa wskazujace na zastosowanie czasu present perfect. zastsowanie czasu present perfect zwłascza ever yet i inne słowa wskazujace na zastosowanie czasu present perfect.

  • Dodano przez Administrator dnia 24.03.2018 - 23:47
  Opis materiału:

  Selektorem może być dowolny znacznik wy¶wietlany w bloku, np. p - akapit, h1 - tytuł czy td - komórka tabeli [zobacz: Wstawianie stylów]. Natomiast jako "wyrównanie" należy podać: left - wyrównanie tekstu do lewego marginesu (domy¶lnie) right - wyrównanie do prawego marginesu center - do ¶rodka (wy¶rodkowanie) justify - do obu marginesów jednocze¶nie (justowanie) Polecenie pozwala wybrać jeden z możliwych sposobów wyrównania tekstu, czyli jego ułożenia na ekranie.

  • Dodano przez wiciaa96 dnia 24.03.2018 - 13:07
  Opis materiału:

  Materiały do wykładu z historii gospodarczej, przedmiot, miejsce wśród nauk, powstanie i rozwój, nurty, feudalizm, kapitalizm

  • Dodano przez gacus dnia 23.03.2018 - 23:43
  Opis materiału:

  Ufyvhbjnkjgtdhbil,l,kbhddbjbj

  • Dodano przez gacus dnia 23.03.2018 - 23:36
  Opis materiału:

  Test z mikry na uep

  • Dodano przez gacus dnia 23.03.2018 - 23:20
  Opis materiału:

  Prezentacja na ktorej przestawione sa warunki zaliczenia przedmiotu podstawy finansow na uniwersytecie ekonomicznym w poznaniu

  • Dodano przez Administrator dnia 23.03.2018 - 22:21
  Opis materiału:

  jjjjj

  • Dodano przez karinati95 dnia 23.03.2018 - 11:38
  Opis materiału:

  Plik ma opracowane pytania na egzamin z finansów publicznych. łącznie z wykładów i ćwiczeń.

  • Dodano przez karinati95 dnia 23.03.2018 - 11:36
  Opis materiału:

  Plik zawiera opracowane pytania na egzamin z finansów publicznych.

  • Dodano przez biedra dnia 21.03.2018 - 21:18
  Opis materiału:

  podstawowe pojęcia przydatne do egzaminu. POJĘCIA: OWU- przepisy prawne stosowane do wszystkich ubezpieczeń danego działu lub rodzaju. Zasadniczo OWU ustalają przedmiot i zakres ubezpieczenia, zakres i czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia, sposób ustalania wysokości szkody oraz zasady wypłaty odszkodowań lub świadczeń. Polisa-dokument, zawierający umowę ubezpieczenia.Polisa-dokument, zawierający umowę ubezpieczenia. Potwierdza przyjęcie przez Ubezpieczyciela odpowiedzialności za straty spowodowane przez ubezpieczone zdarzenia Aktuariusz-specjalista w zakresie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki ubezpieczeniowej. Jest jednym z kluczowych pracowników zakładu ubezpieczeń, odpowiada za właściwe ustalanie rezerw, kształtowanie taryf i inne czynności w ramach działalności zakładu ubezpieczeń wykorzystuje wiedzę ze wspomnianego zakresu. Ubezpieczający-osoba, która zawarła umowę ubezpieczenia z towarzystwem ubezpieczeniowym (ubezpieczycielem) i zobowiązuje się do opłacania składek. Ubezpieczony-osoba, na którą zawarta została umowa ubezpieczenia. Ubezpieczony może być jednocześnie ubezpieczającym, sam wówczas zawiera umowę ubezpieczenia i opłaca składki. Ubezpieczyciel– (inaczej zakład ubezpieczeń lub towarzystwo ubezpieczeń) - strona umowy ubezpieczenia, która zobowiązuje się wypłacić świadczenie lub odszkodowanie w przypadku zajścia określonego zdarzenia. Suma ubezpieczeniowa-ustalona w umowie ubezpieczenia kwota pieniężna stanowiąca górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniach majątkowych, co do zasady powinna odpowiadać wartości ubezpieczanego mienia. Natomiast sumę ubezpieczenia osobowego określa się w praktyce na podstawie przybliżonej wartości potrzeb, które mogą powstać w wyniku wypadku losowego. Suma gwarancyjna-termin o podobnym znaczeniu do sumy ubezpieczenia stosowany na oznaczenie górnej granicy odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń

  • Dodano przez Administrator dnia 21.03.2018 - 07:39
  Opis materiału:

  Ooooóó óóóoó oooooo oooooo oooooo oooooo oooooooooloo oooooo oooooooooloo oooooooooloo ooooóó koło ok k o o k k kiedy to w domu i ogrodu i warsztatu w którym nie ma co się dzieje w domu i ogrodu i warsztatu samochodowego w Genewie w marcu tego roku a więc w domu i ogrodu i warsztatu

  • Dodano przez wojtusp dnia 20.03.2018 - 22:20
  Opis materiału:

  W pliku znajduje się zakres pytań jaki pojawia się na egzaminie u Pani dr. Co roku jest ten sam zestaw pytań Ten sam zestaw był również w semestrze zimowym 2017

  • Dodano przez sylwia785967 dnia 20.03.2018 - 12:52
  Opis materiału:

  pytania z zaliczenia

  • Dodano przez sylwia785967 dnia 20.03.2018 - 12:34
  Opis materiału:

  plik z zadaniami z zajęć

  • Dodano przez 1994sara dnia 19.03.2018 - 20:48
  Opis materiału:

  Opodatkowanie spółek prezentacja

  • Dodano przez beata94 dnia 19.03.2018 - 20:20
  Opis materiału:

  EGZAMIN

  • Dodano przez Mamazela dnia 19.03.2018 - 18:15
  Opis materiału:

  aaaaaa

  • Dodano przez Mamazela dnia 19.03.2018 - 18:04
  Opis materiału:

  aaaaaa

  • Dodano przez ils dnia 18.03.2018 - 19:27
  Opis materiału:

  art

Strony