• Dodano przez wiewiora0147 dnia 21.04.2018 - 12:42
  Opis materiału:

  Plik zawiera test z odpowiedziami do wyboru. Test jest już rozwiązany. Pytania się pojawiły podobne

  • Dodano przez Bakub dnia 21.04.2018 - 12:22
  Opis materiału:

  Mialo byc kurwa nielimitowane pobieranie chuj wam w dupe zlotowki za to ju nie zaplace

  • Dodano przez olgaolga dnia 21.04.2018 - 11:26
  Opis materiału:

  MATERIAł WYKłADOWY- WYKłAD 1

  • Dodano przez AdamSindalski dnia 20.04.2018 - 20:41
  Opis materiału:

  kartoteka

  • Dodano przez AdamSindalski dnia 20.04.2018 - 20:26
  Opis materiału:

  #NAZWA?

  • Dodano przez binka002 dnia 20.04.2018 - 18:59
  Opis materiału:

  rozwiązanie zadana zaliczeiowego

  • Dodano przez malami095 dnia 20.04.2018 - 11:48
  Opis materiału:

  Praca zaliczeniowa z przedmiotu Nadzór mikroostrożnościowy i zarządzanie instytucjami rynku finansowego, na temat : Omów cele tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Jakie kategorie brane są pod uwagę przy ich szacowaniu?

  • Dodano przez bd35573 dnia 19.04.2018 - 23:01
  Opis materiału:

  notatki z wykładów postępowanie administracyjne

  • Dodano przez Martyna94 dnia 18.04.2018 - 16:33
  Opis materiału:

  Budowa portfela z 9-letnich obligacji SP i akcji ( test sródsemestralny ) Inwestor Long chce dokonać inwestycji 100 000 zł na 9 lat, przynoszącej co najmniej 6% oczekiwanego zysku rocznie, przy możliwie najmniejszym ryzyku, mierzonym oczekiwanym odchyleniem standardowym portfela od tej stopy zwrotu. Przy tworzeniu portfela ma do dyspozycji 9-letnie zerokuponowe obligacje Skarbu Państwa o wartości wykupu 1200 zł, sprzedawane w momencie emisji po 843 zł oraz (doskonale podzielne) akcje Spółki Cel S.A., o oczekiwanej stopie zwrotu 10% rocznie i oczekiwanym odchyleniu standardowym 5% od stopy zwrotu w pierwszym roku inwestowania. Zbudować portfel optymalny dla inwestora, złożony z tych dwóch rodzajów aktywów, przynoszący, co najmniej oczekiwaną przez inwestora roczną stopę zwrotu (6%). Określić udziały tych aktywów w inwestowanym kapitale i ich wartości początkowe, a także oczekiwaną wartość przyszłą portfela (po 9 latach) i jego składników oraz ryzyko tego portfela, mierzone oczekiwanym odchyleniem standardowym stóp zwrotu od ich wartości oczekiwanej oraz współczynnikiem zmienności.

  • Dodano przez nedzia dnia 17.04.2018 - 20:58
  Opis materiału:

  przykładowe zagadnienia z podstaw finansów

  • Dodano przez 1994sara dnia 17.04.2018 - 17:05
  Opis materiału:

  Notatki na kolokwium z nadzoru

  • Dodano przez AnittC dnia 17.04.2018 - 16:08
  Opis materiału:

  zagadnienia z wykładów niezbędne na egzamin

  • Dodano przez karolapoz dnia 17.04.2018 - 07:56
  Opis materiału:

  Skany z rewizji

  • Dodano przez czeresnia11 dnia 16.04.2018 - 21:07
  Opis materiału:

  Zadania z egzaminu z I semestru (macierz, funkcja). Zadania z egzaminu z I semestru (macierz, funkcja). Zadania z egzaminu z I semestru (macierz, funkcja). Zadania z egzaminu z I semestru (macierz, funkcja). Zadania z egzaminu z I semestru (macierz, funkcja).

  • Dodano przez jicom dnia 16.04.2018 - 20:59
  Opis materiału:

  Materiał zawiera dokumentacje programu typu ERP Comarch Optima. Plik PDF zawiera dokumentacje techniczną związaną z działu Handel. Znajdziemy tam wszystki informacje potrzebne do nauczenia się pracy z tym działem oprogramowania oraz dużo wiedzy teoretycznej na ten temat.

  • Dodano przez Sati dnia 16.04.2018 - 20:10
  Opis materiału:

  zestaw testów od dr Jończaka

  • Dodano przez radek77 dnia 16.04.2018 - 19:52
  Opis materiału:

  Notatki z niemieckiego poziom a1+

  • Dodano przez wsbnauka dnia 16.04.2018 - 19:44
  Opis materiału:

  - - - - Mikroekonomia wsb poznań Quiz z makroekonomakroekonomia :) Polecam. Przydatne pytania. Powtarzają się. Quiz quiz quiz quiz quiz quiz quiz quiz quiz quiz quiz [b]:oserce[/b]

  • Dodano przez wsbnauka dnia 16.04.2018 - 19:21
  Opis materiału:

  [url][/url][center][gg][gg][bcolor=#ff3300]:o[/bcolor][/gg][/gg][/center]Materiał zawiera pytania z quizu z mikroekonomi. ;)[color=#ff3399][mail][mail][/mail][/mail][/color] Polecamy polecam Pytania do testu na moodle. Przydatne. Opracowane pytania:-)serce[img][/img][mp3][/mp3]brawo

  • Dodano przez jnm dnia 16.04.2018 - 18:51
  Opis materiału:

  Podaj definicję logistyki. Jest to proces planowania oraz kontroli działań mających na celu opłacalny ekonomicznie przepływ i magazynowanie surowców, zapasów, wyrobów gotowych oraz związanych z nimi informacji począwszy od miejsca pochodzenia do miejsca konsumpcji, w celu zaspokojenia potrzeb klienta. 2. Wymień fazy rozwoju logistyki. • Faza I – definiowanie logistyki, zastosowanie podejścia systemowego, rozbudowa teorii analizy kosztów całkowitych – lata 60-te XX w. • Faza II – rozwój logistyki, jako koncepcji zarządzania, łącznika pomiędzy jednostkami organizacyjnymi przedsiębiorstw – lata 70-te XX w. • Faza III – koncepcja zintegrowanej logistyki w skali przedsiębiorstwa i ponad nim, łańcuchy logistyczne, orientacja przepływowa – lata 80-te XX w. • Faza IV – koncepcja zarządzania łańcuchem dostaw, logistyka, jako czynnik konkurencji, znaczenie informacji i komunikacji, rozwój rynku usług logistycznych – lata 90-te XX w. • Faza V – zarządzanie globalnymi łańcuchami dostaw, włączenie klienta do łańcuchów dostaw, doskonalenie obsługi klienta, wzrost świadomości ekologicznej – od połowy lat 90-tycg XX w. • Faza VI – koncepcja zamkniętej pętli łańcucha dostaw, rozwój globalnych łańcuchów dostaw, wykorzystanie internetu – XXI w. 3. Przedstaw koncepcję punktu rozdziału. Punkt rozdziału - jest to miejsce składowania głównych zapasów w przepływie strumieni towarów. Punkt ten oddziela obszary zapotrzebowania niezależnego i zależnego w strumieniu przepływów danego materiału. Koncepcja punktu rozdzielającego wynikła z chęci obniżenia całkowitego poziomu zapasów w łańcuchu dostaw. 4. Jaka jest różnica pomiędzy popytem zależnym i niezależnym? Popyt zależny może wynikać z zapotrzebowania na wyroby wyższej złożoności. Popyt niezależny powstaje na rynku. 5. Podaj przykłady lokalizacji punktu rozdziału dla konkretnych produktów. • Produkty codziennego użytku (spożywcze, kosmetyczne) położenie pierwsze, towary blisko rynku • Towary drogie, luksusowe np. samochody położenie 3 lub 4, duża możliwość ingerencji klienta w produkt finalny.

  • Dodano przez bd35573 dnia 15.04.2018 - 19:22
  Opis materiału:

  #NAZWA?

  • Dodano przez bd35573 dnia 15.04.2018 - 19:01
  Opis materiału:

  Notatki z prawa gospodarczego - kontrola działalności gospodarczej

  • Dodano przez Bakub dnia 15.04.2018 - 09:28
  Opis materiału:

  #NAZWA?

  • Dodano przez alutka dnia 14.04.2018 - 21:12
  Opis materiału:

  rachunkowość

  • Dodano przez kejtt dnia 13.04.2018 - 15:04
  Opis materiału:

  cdcsdcdd

  • Dodano przez lilustudentleon dnia 13.04.2018 - 09:28
  Opis materiału:

  Jest to quiz 1. z 3 różnych podejść pytania się powtarzają dlatego nie wklejałam wszystkiego. Powodzenia.

  • Dodano przez Basia_Nowak dnia 12.04.2018 - 18:03
  Opis materiału:

  Notatki z wykladu z rachunkowości

  • Dodano przez lusterko4 dnia 12.04.2018 - 12:03
  Opis materiału:

  3. KREDYTY Oznaczenia: P – kwota kredytu; n – liczba rat kredytu; i –stopa procentowa okresu bazowego; Pk – kwota kredytu pozostała do spłaty po k-tym okresie płatności; k = 1,2,..., n; Ak – k-ta płatność = rata łączna; Ak = Tk + Ik Tk – część kapitałowa raty łącznej; Ik – odsetki za k-ty okres: Ik = Pk-1 i Zasada równoważności dla kredytów – wersja uproszczona Kwota kredytu zaciągniętego w momencie t=0 jest równoważna sumie płatności zaktualizowanych na ten moment. I. Kalkulacja spłaty Przykład 1 Na dofinansowanie planowanej inwestycji inwestor planuje zaciągnąć kredyt na 5 lat, przy rocznej nominalnej stopie procentowej 12%, spłacany w równych miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych (płatnych na koniec miesiąca). a) Ile będą wynosiły raty, jeśli inwestor otrzyma kredyt w wysokości 80 000 zł? (1779,56) b) Jakiej wysokości kredyt otrzyma, jeśli na jego spłatę planuje przeznaczyć mies. 1800 zł? (80 919) Przykład 2 Pan Kowalski zaciąga kredyt mieszkaniowy w kwocie 300 tys. zł., przy rocznym oprocentowaniu 6% na 30 lat. Raty mają być spłacane na koniec każdego miesiąca. Wyznacz procentowy udział części kapitałowej oraz części odsetkowej w pierwszej płatności (racie łącznej) jeżeli kredyt spłacany jest: a) w równych ratach kapitałowo-odsetkowych (rata: 1798,65), b) w ratach malejących. II. Koszt kredytu O koszcie kredytu decyduje wysokość płaconych odsetek oraz ich rozłożenie w czasie.  Nominalny koszt kredytu = suma odsetek spłaconych z tytułu wypożyczenia kapitału  Roczna rzeczywista stopa procentowa (RRSO, roczna rzeczywista stopa oprocentowania = APR, annual percentage rate) obliczana według formuły wewnętrznej stopy zwrotu i uwzględniająca oprócz kosztów związanych z zapłatą odsetek również inne koszty, które musi ponieść kredytobiorca w celu otrzymania kredytu (obowiązek podawania od 2002r). Ma ona charakter efektywnej rocznej stopy procentowej.  Rzeczywisty koszt długu (TDC – True Debt Cost) miara analogiczna do RRSO dla długu publicznego Zasada równoważności dla kredytów – ogólniejsza (ustawa o kredycie konsumenckim, zał.4) Dług dany płatnościami Ck w momentach tk jest równoważny spłacie danej płatnościami Dl w momentach tl, jeśli kapitały wzajemnie sobie przekazane przez dłużnika i wierzyciela są równoważne

  • Dodano przez lusterko4 dnia 12.04.2018 - 11:23
  Opis materiału:

  2. STRUMIENIE I RENTY O ile nie będzie powiedziane inaczej stosujemy uproszczony rachunek czasu (30/360) Renta – ciąg płatności dokonywanych w równych odstępach czasu. Różny podział rent:  Renta pewna lub życiowa  Renta prosta (zgodna) luab uogólniona (niezgodna)  Renta czasowa (terminowa) lub wieczysta  Renta płatna z dołu lub renta płatna z góry  Renta o ratach równych lub renta o zmiennych ratach  Renta nieodroczona lub renta odroczona  Renta dyskretna lub renta ciągła Zwykle rentą nazywamy rentę dyskretną, pewną, prostą i terminową Oznaczenia: Aj – rata renty, j=1,2,...,n; n – liczba rat renty; i – stopa procentowa okresu bazowego Przykład 1 Na koniec każdego z trzech kolejnych lat wpłacamy na rachunek z kapitalizacją roczną i rocznym oprocentowaniem 4%, odpowiednio 200, 400, 100 zł. Oblicz wartość funduszu na koniec trzeciego roku. (732,32). Jaka jest zaktualizowana wartość funduszu na początku pierwszego roku? (651,03) Przykład 2 Zamierzasz przez 30 lat odkładać na Fundusz Emerytalny po 100 zł miesięcznie. Jaką kwotą będziesz dysponować po tych 30 latach jeżeli przyjmiemy średnio 6% roczną stopę procentową i miesięczną kapitalizację odsetek? I. Renta (dyskretna, pewna, prosta i terminowa) Przykład 2 (ponownie) Zamierzasz przez 30 lat odkładać na Fundusz Emerytalny po 100 zł miesięcznie. Jaką kwotą będziesz dysponować po tych 30 latach jeżeli przyjmiemy średnio 6% roczną stopę procentową i miesięczną kapitalizację odsetek? a) wpłaty na koniec miesiąca (100 451,50) b) wpłaty na początku miesiąca (100 953,76) Przykład 3 Na początku pięciu kolejnych lat wpłacasz na fundusz po 1 000 zł. Zgromadzone środki mają zapewnić dziesięcioletnią rentę płatną w ratach rocznych z góry począwszy od szóstego roku. Ile będą wynosiły raty renty jeżeli roczna stopa procentowa wynosi 5%? (FV:5801,91; A:715,59) II. Renta wieczysta Przykład 4 Kapitał o wartości 400 000 zł przeznaczono na fundusz rentowy. Podaj wysokość: a) rocznej renty wieczystej płatnej z dołu, przy rocznej stopie procentowej 10%; b) rocznej renty wieczystej płatnej z góry, przy rocznej stopie procentowej 10%

  • Dodano przez lusterko4 dnia 12.04.2018 - 11:21
  Opis materiału:

  MATEMATYKA FINANSOWA 1. KAPITALIZACJA PROSTA, ZłOżONA, CIĄGłA. OPROCENTOWANIE, DYSKONTOWANIE. Wartość kapitału w czasie PV – początkowa wartość kapitału; r – roczna stopa procentowa (nominalna); I – odsetki T – czas oprocentowania wyrażony w latach; FV – końcowa (przyszła) wartość kapitału po upływie T lat; Kapitalizacja odsetek – powiększenie kapitału o odsetki. Dwie zasady oprocentowania: 1. zasada oprocentowania prostego 2. zasada oprocentowania składanego (złożonego) Przykład 1. Jaka będzie wartość kapitału 2000 zł po roku (trzech latach), jeśli stopa procentowa wynosi 16% w całym horyzoncie, a odsetki są naliczane w sposób prosty. (2320; 2960) Uogólnienie przykładu 1. Różne stopy procentowe Jaka będzie wartość kapitału 2000 zł po trzech latach, jeśli w pierwszym roku stopa procentowa wynosiła 16%, w kolejnym zmniejszyła się o 1 punkt procentowy (p.p.), a w trzecim roku wzrosła o dwa punkty procentowe (w odniesieniu do roku drugiego) a odsetki są naliczane w sposób prosty. (2960) Przykład 2. Jaka będzie wartość kapitału 2000 zł po roku (trzech latach), jeśli stopa procentowa wynosi 16% w całym horyzoncie, a odsetki są naliczane z kapitalizacją roczną. (2320; 3121,79) Uogólnienie przykładu 2. Różne stopy procentowe Jaka będzie wartość kapitału 2000 zł po trzech latach, jeśli w pierwszym roku stopa procentowa wynosiła 16%, w kolejnym zmniejszyła się o 1 punkt procentowy (p.p.), a w trzecim roku wzrosła o dwa punkty procentowe (w odniesieniu do roku drugiego) a odsetki są naliczane z kapitalizacją roczną. (2320; 3 121,56) Model oprocentowania składanego z kapitalizacją w podokresach Okres, po którym naliczane są odsetki: okres bazowy (lub okres stopy procentowej), m – liczba okresów bazowych w roku; Przykład 3. Jaka będzie wysokość depozytu 2000 zł po roku (trzech latach), jeśli obowiązuje roczna stopa procentowa 16%, a odsetki są naliczane z kapitalizacją: a) kwartalną, (2339,72; 3202,06) b) miesięczną, (2 344,54; 3221,91) c) tygodniową. (2 346,45; 3229,77) Uogólnienie przykładu 3. Różne stopy procentowe Jaka będzie wartość kapitału 2000 zł po trzech latach, jeśli w pierwszym roku stopa procentowa wynosiła 16%, w kolejnym zmniejszyła się o 1 punkt procentowy (p.p.), a w trzecim roku wzrosła o dwa punkty procentowe (w odniesieniu do roku drugiego) i kapitalizacja jest kwartalna (3 201,99) Jak dalece zwiększanie częstości kapitalizacji przy danej nominalnej rocznej stopie procentowej może zwiększać wartość końcową? – Model kapitalizacji ciągłej Przykład 3 cd. Roczna intensywność oprocentowania wynosi 16%. Jaka jest wartość 2000 zł po roku (2 347,02), po trzech latach (3232,15)? Dyskontowanie = aktualizacja – obliczanie kapitału początkowego na podstawie znanej wartości kapitału końcowego. D – dyskonto po okresie T lat. Dyskontowanie przy pomocy stopy procentowej nazywamy rzeczywistym (matematycznym) Przykład 4. Za trzy lata będziemy potrzebowali na modernizację sprzętu 200 000 zł. Na ten cel zamierzamy wpłacić na depozyt bankowy pewną kwotę, która pokryje w przyszłości to zapotrzebowanie. Jaka to musi być jej wysokość, jeśli wybraliśmy półroczną lokatę odnawialną przy rocznej stopie procentowej 6%. (167 496,85) Stopa dyskontowa (d) Stopa dyskontowa określa o ile procent wartość obecna jest mniejsza od wartości przyszłej. Dyskontowanie przy pomocy stopy dyskontowej nazywamy handlowym Przykład 5 Pan X pożyczył 100 zł, a po roku zwrócił 120zł. Ile wynosiła stopa procentowa tej pożyczki (tzn. o ile % więcej oddał, niż dostał)? Ile wynosiła stopa dyskontowa tej pożyczki (tzn. o ile % mniej dostał, niż oddał)? Zasada równoważności kapitałów Kapitały i są równoważne, jeśli ich wartości zaktualizowane na jakikolwiek moment czasu są równe. Przykład 6. Rodzice wpłacili synowi na początku roku 1000 zł na roczną lokatę odnawialną przy stopie procentowej 10%. Po upływie dwóch lat, na tę samą lokatę wpłacili córce 1200 zł. Czy lokaty obojga rodzeństwa są równoważne? Annualizacja (stopy nominalne) Przykład 7. Inwestycja A dała 8% zwrot po dwóch miesiącach (VII, VIII), a inwestycja B dała 10% zwrot po trzech miesiącach (VII, VIII, IX). Jak porównać te stopy? W praktyce występują trzy sposoby rachunku czasu: 1) liczba dni w roku i w miesiącach według kalendarza (act/act) (47,1%; 39,67%) 2) 1 rok bankowy = 12 miesięcy po 30 dni (30/360) (48%; 40%) 3) 360 dni w roku, a liczba dni w miesiącu według kalendarza (act/360) (46,45%; 39,13%) Zasada równoważności stóp procentowych Stopy procentowe są równoważne, jeśli przy każdej z nich kapitał początkowy P generuje w czasie T odsetki I o identycznej wartości. Przykład 8. Czy następujące stopy są równoważne: a) i = 2% na dwa miesiące w modelu oprocentowania prostego i r = 12% roczna? b) i = 6% półroczna (składana półrocznie) i r = 12% roczna? Efektywna roczna stopa procentowa (ref) roczna stopa procentowa równoważna stopie procentowej okresu bazowego – określa, o ile procent zwiększa się wartość kapitału w ciągu roku Przykład 9 Która oferta rocznych nominalnych stóp procentowych depozytów jest korzystniejsza dla klienta: 8,05% z kapitalizacją miesięczną, czy 8,15% z kapitalizacją półroczną? Ile wynosi różnica (w p.b.)? (3 p.b.) ćwiczenia. (Rachunek czasu 30/360) 1. Jaką wartość osiągnie kapitał 100 zł i jaka jest wysokość odsetek po a) 2 latach, b) 450 dniach, gdy nom. roczna stopa proc. wynosi 16% i kapitalizacja odsetek jest kwartalna. (136,86; 121,67) 2. łącznie z odsetkami naliczonymi za dwa miesiące wg rocznej stopy nominalnej 12% otrzymano 120 zł. Jaka była kwota odsetek, a jaka kwota początkowa lokaty? (2,35, 117,65) 3. Spółka X posiada 10 000 akcji spółki Y. Jaka jest obecna wartość dywidendy, która w wysokości 10 zł na akcję ma zostać wypłacona za rok? Przyjmij roczną stopę procentową 4% i kapitalizację roczną (96 153,85) 4. W 1867r. Stany Zjednoczone kupiły od Rosji Alaskę za 7,2 mln dolarów. (Jednym z głównych negocjatorów transakcji ze strony amerykańskiej był polski i amerykański generał Włodzimierz Krzyżanowski, który następnie pełnił funkcję administratora tego terytorium). Przyjmując rocznie średnio 5% wzrostu, wyznacz dzisiejszą „wartość” Alaski. 5. W 1626 roku holenderski gubernator Nowego Amsterdamu kupił wyspę Manhattan od miejscowych Indian za 24 dolary. Holendrzy kontrolowali ten obszar do 1664 roku, kiedy przejęli go Anglicy i nazwali Nowym Jorkiem. Przyjmując rocznie średnio 5% wzrostu, wyznacz dzisiejszą „wartość” tego obszaru. 6. Jaka jest wartość depozytu 1000 zł po czterech latach, jeśli w pierwszym roku nominalna stopa procentowa wynosiła 16%, w drugim 14%, a w trzecim i czwartym 10%. Bank kapitalizuje odsetki co pół roku? (1623,20) 7. Jaka jest wartość depozytu 5000 zł po trzech latach, jeśli: początkowo roczna nominalna stopa procentowa wynosiła 18% i bank kapitalizował odsetki na koniec każdego miesiąca; po pół roku nominalne stopy procentowe spadły o 2 p.p. i okres bazowy został wydłużony do kwartału; na początku trzeciego roku stopy procentowe spadły o kolejny 1 p.p., ale okres bazowy został utrzymany? (8 015,28) 8. Ala wpłaciła 100, a Zosia 50 na rachunki z roczną stopą r i kapitalizacją roczną. Po 12 latach wartość depozytu Ali wynosiła X. Wartość depozytu Zosi wyniosła X po 18 latach. Wyznacz X. (400) 9. Roczna nominalna stopa procentowa wynosi 6%, procent prosty. Chcemy na koniec drugiego roku odebrać 106 zł. Ile musimy wpłacić na początku roku? (94,64) 10. Firma MIZAR została wyceniona na kwotę 100 jp. Właścicielom złożono ofertę wykupu firmy za kwotę 180 jp. z terminem zapłaty w końcu 3 roku. Szacuje się, że stopa procentowa utrzyma się na poziomie 20%. Czy oferta jest korzystna dla właścicieli? (tak; 104,17) 11*. Pewna kwota została zdeponowana na kwartalnej lokacie odnawialnej na lat i po tym czasie jej wartość wyniosła 600 jp. Wiadomo, że gdyby horyzont lokaty wydłużyć dwukrotnie uzyskana kwota byłaby trzykrotnie wyższa. Wyznacz tę kwotę. (200) 12. Klient rozważa ulokowanie kapitału w banku na rok. Rozważa lokatę kwartalną przy rocznym oprocentowaniu 4%, półroczną przy rocznym oprocentowaniu 4,2% i roczną przy oprocentowaniu 4,3%. Którą opcję powinien wybrać i dlaczego? (roczne efektywne stopy procentowe wynoszą odpowiednio: 4,06%; 4,24%; 4,3%, zatem trzecią) 13. Jakie powinny być roczne stopy nominalne dla lokat: półrocznej, kwartalnej, miesięcznej, aby roczny efektywny przyrost kapitału wynosił 20%? (19,10%; 18,65%; 18,37%) 14. Klient ulokował pewną sumę na lokacie półrocznej, przy r=6%, ale po pół roku zmienił strategię i przeniósł środki na lokatę kwartalną przy r=4%. Na koniec drugiego roku oszczędzania ponownie zmienił strategię i przeniósł cały kapitał na lokatę roczną, przy r=6,5%. Po trzech latach stan jego oszczędności wyniósł 1000 zł. Ile miał na początku i która z lokat była najbardziej opłacalną formą oszczędzania? (858,79 zł; 6,5%; 6,09%; 4,06%) 15. Ile wynosi roczna nominalna stopa procentowa kwartalnej lokaty odnawialnej, na której 1000 przez trzy lata daje tyle samo, co 1200 przez dwa lata? (18,65%) 16. Pewna kwota została zdeponowana na półrocznej lokacie odnawialnej na 4 lata. Wiadomo, że gdyby horyzont lokaty wydłużyć do 8 lat uzyskana kwota byłaby czterokrotnie wyższa. Wyznacz roczną stopę procentową tej lokaty. (37,84%) 17**. Eryk zdeponował X na 8 lat na rachunku z roczną stopą procentową r składaną półrocznie. Mike zdeponował 2X na 8 lat na rachunku z oprocentowaniem prostym wg tej samej rocznej stopy r. Wiadomo, że wartość odsetek w ostatnim półroczu trwania depozytu jest taka sama dla obu rachunków. Wyznacz roczną stopę procentową r. (9,46%)

  • Dodano przez tedjohn dnia 11.04.2018 - 10:51
  Opis materiału:

  notatki z baz danych

  • Dodano przez Th-un-der dnia 11.04.2018 - 10:48
  Opis materiału:

  Z obowiązkowego kursu BHP

  • Dodano przez mariola181 dnia 10.04.2018 - 23:24
  Opis materiału:

  ćwiczenie na zaliczenie z moodle temat:Jakim samochodem będziemy jeździć w najbliższej przyszłości ?Moja analiza dotyczyła rankingu „Internetowy Samochód Roku” oparty na zainteresowaniu ogłoszeniami zamieszczanymi w serwisie OTOMOTO. Raport współtworzony przez KANTAR TNS oraz opatrzony komentarzami eksperta z zespołu badań rynku motoryzacyjnego z Kantar TNS Tomasza Wierzbickiego

  • Dodano przez gosiaa235 dnia 10.04.2018 - 17:22
  Opis materiału:

  Testy z analizy finansowej. Stworzone zostały przez Piotra Prewysz-Kwinto. Zostały wykorzystane w sesji zimowej w roku 2017. Powyższe pytania są bardzo przydatne w nauce. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu. Test zawiera pytania zarówno otwarte jak i zamknięte. Poziom trudności nie jest wysoki, testy przyjemne do rozwiązywania.

  • Dodano przez sylwia785967 dnia 10.04.2018 - 12:15
  Opis materiału:

  Lemkowska Lenhardt zdjęcie 1 strony testu z egzaminu

  • Dodano przez ils dnia 09.04.2018 - 22:47
  Opis materiału:

  prezentacja

  • Dodano przez ils dnia 09.04.2018 - 22:11
  Opis materiału:

  prezentacja

  • Dodano przez ArekP594 dnia 09.04.2018 - 14:11
  Opis materiału:

  Quiz nr.1

  • Dodano przez mika1677 dnia 09.04.2018 - 11:23
  Opis materiału:

  notatki z analizy ekonomicznej, bardzo przydatne do egzaminu z tego przedmiotu. Polecam!!!

  • Dodano przez SylwiaOrzol dnia 08.04.2018 - 21:01
  Opis materiału:

  Lektura na 7 stron, The Health Risks of Business Travel.

  • Dodano przez Manaka dnia 08.04.2018 - 15:22
  Opis materiału:

  prezentacja z wykładu !

  • Dodano przez smonias dnia 08.04.2018 - 14:35
  Opis materiału:

  prezentacja

  • Dodano przez smonias dnia 08.04.2018 - 14:33
  Opis materiału:

  prezentacja

  • Dodano przez lisowa dnia 05.04.2018 - 19:34
  Opis materiału:

  Podatki w firmie...........Podatki w firmie...........Podatki w firmie...........Podatki w firmie...........Podatki w firmie...........Podatki w firmie...........

  • Dodano przez dominika258 dnia 04.04.2018 - 15:08
  Opis materiału:

  notatki z podstaw ubezpieczeń

  • Dodano przez xxxsweetiexxxx dnia 03.04.2018 - 18:54
  Opis materiału:

  ;)

  • Dodano przez pzx83505 dnia 02.04.2018 - 18:11
  Opis materiału:

  dhxgd kdgsg hdvs jsgsc s sss

  • Dodano przez paulina9426 dnia 02.04.2018 - 10:58
  Opis materiału:

  Pytania do tekstu 1 na moodle 4/4 pkt

  • Dodano przez paulina9426 dnia 02.04.2018 - 10:55
  Opis materiału:

  quiz 2 gospodarka światowa 5,33/6 pkt

  • Dodano przez franklin25 dnia 31.03.2018 - 20:54
  Opis materiału:

  prezentacja z vat a.pawak

Strony