4 wpisów / 0 nowych
Ostatni wpis
Test zaliczeniowy u Beaty Gdak-Hanak czy ktoś ma pytania?

1. Aby uzyskać zaliczenie seminarium dyplomowego w I semestrze, należy zrealizować zadania
a) zdefiniować problem badawczy, określić cel badań, przedmiot badań, problem główny i plan harmonogramu pracy, sporządzić spis przydatnej literatury oraz przedstawić zarys pierwszego rozdziału
b) zdefiniować problem badawczy, określić cel badań, przedmiot badań, problem główny i plan i harmonogram pracy, sporządzić spis przydatnej literatury
c) wymyślić temat pracy i zarys jej kompozycji

2. Obserwacja (wybierz jedna lub więcej odpowiedzi)
a) jawna to technika badawcza polegająca na tym, iż badane osoby wiedzą, że są obserwowane, ale nie muszą znać wszystkich szczegółów badań
b) uczestnicząca to technika badawcza polegająca na tym że, iż badacz jest uczestnikiem badanej grupy ludzi
c) to rodzaj technik badawczych specyficznych dla badań ilościowych

3. Podczas egzaminu dyplomowego: (wybierz jedną odpowiedź)
a) cały zespół oceniany jest wspólnie
b) cały zespół jest oceniany wspólnie za wystąpienie, ale każdy oceniany jest indywidualnie za odpowiedzi na pytania kierunkowe i pytania z pracy
c) każdy członek zespołu projektowego jest oceniany indywidualnie w zakresie każdego kryterium (wystąpienie, odpowiedzi na pytania kierunkowe, odpowiedzi na pytania z pracy)

4. Ankieta audytoryjna (wybierz jedną lub więcej odpowiedzi)
a) to rodzaj badań ilościowych
b) to ankieta wręczana do samodzielnego wypełnienia grupie osób zgromadzonych w jednym miejscu, w sali szkolnej, na wykładach, w pomieszczeniu firmowym
c) to technika badawcza w której narzędzie badawcze (kwestionariusz ankiety) wykorzystywane w danym badaniu może ulegać modyfikacji w trakcie badania

5. Rozłożenie całości badanego zjawiska / obiektu / problemu na części składowe i rozpatrywanie każdej tak, by znaleźć istotę problemu, związki przyczynowo - skutkowe i właściwości poszczególnych elementów togo problemu to: (wybierz jedną odpowiedź)
a) synteza
b) edukacja
c) analiza
d) uogólnienie

6. Zaznacz 4 techniki badawcze
a) arkusz obserwacyjny
b) kwestionariusz wywiadu
c) wywiad eksperci
d) eksperyment
e) kwestionariusz ankiety
f) ankietowanie
g) obserwacja uczestnicząca

7. Zaznacz cechy dobrze przygotowanego kwestionariusza ankiety (wybierz jedną lub więcej)
a) powinna zawierać instrukcję udzielania odpowiedzi
b) język kwestionariusza powinien być prosty i precyzyjny
c) oprócz pytań, które dadzą odpowiedź na nasze pytania badawcze, wskazane jest zawrzeć pytania potoczne, również takie które być może przydadzą się w sytuacji jeśli w trakcie badań będziemy zmuszeni nieco zmienić brzmienie problemu badawczego
d) powinien mieć przynajmniej 3 strony
e) nie powinien zawierać informacji o autorze badania
f) powinien zawierć tytuł i wyjaśnienie celu badania
g) może zawierać kategorię odpowiedzi do wyboru

8. Technika badawcza polegająca na analizie już istniejących raportów, zestawień, danych statystycznych pochodzących z różnych źródeł jak GUS OBOP to: (wybierz jedną lub więcej)
a) technika badawcza nazywana testem socjometrycznym
b) inaczej wywiad kwestionariuszowy
c) technika badawcza o nazwie desk research (analiza danych zastanych)

9. Prawidłowo sporządzony przypis, zgodny z wytycznymi pisania prac na WZ w Chorzowie WSB w Poznaniu to: (wybierz jedną lub więcej)
a)
Owsiak S.: Finanse publiczne: teoria i praktyka. [W:] Red, Wiśniewski J.. Finanse publiczne w okresie transformacji w Polsce, Warszawa 1999, s. 295-366. (tytuł pisany kursywą)
b) R. Davidson, B. Cope, Turystyka biznesowa. Warszawa 2003, str. 120.
c) Davidson R., Cope B.: Turystyka biznesowa. Warszawa 2003, str. 120
d) M. Kruszka: WTO i usługi finansowe: zobowiązania europejskich państw okresu transformacji. „Bank i Kredyt” 2003, nr. 8, s. 13-24. (tytuł pisany kursywą)
e) Davidson R., Cope B.: Turystyka biznesowa. Warszawa 2003, str. 120
f) S. Owsiak: Finanse publiczne: teoria i praktyka. [W:] Finanse publiczne w okresie transformacji w Polsce. Red. J. Wiśniewski. Warszawa 1999. S. 295-366. (tytuł pisany kursywą)

10. Bibliografia to: (wybierz jedną odpowiedź)
a) wykaz wszystkich pozycji cytowanych i wykorzystanych do napisania pracy, ułożonych alfabetycznie według nazwisk autorów, nazw autorów instytucjonalnych lub tytułów, bez podania strony
b) wykaz pozycji drukowanych cytowanych w pracy, ułożonych alfabetycznie według nazwisk autorów
c) wykaz pozycji drukowanych cytowanych i wykorzystanych do napisania pracy projektowej

11. Techniki badawcze to: (wybierz jedną odpowiedź)
a) powtarzalne, skuteczne sposoby rozwiązywania problemu badawczego
b) sposoby zbierania, podporzadkowania i przechowywania danych dotyczących badanego zjawiska
c) zbiór działań wzbudzających w danym obiekcie, zjawisku, fakcie naturalnym określone reakcje, działania te prowadzone są w warunkach pozwalających kontrolować wszelkie czynniki poddane obserwacji

12. Analiza to: (wybierz jedną lub więcej)
a) konfrontacja myśli, pojęć, aktów, procesów
b) rozkładanie treści na części składowe i rozpatrywanie każdej z nich osobno, tak aby znaleźć istotę problemu, związki przyczynowo skutkowe i właściwości poszczególnych elementów badanego zjawiska
c) metoda badawcza polegająca na wyodrębnieniu z danej całości elementów i badania każdego z osobna

13. Egzamin dyplomowy na studiach I stopnia WZ w Chorzowie przebiega następująco.
a) prezentacja, odpowiedź na 1 pytanie kierunkowe, odpowiedź na 2 z pracy dyplomowej
b) prezentacja pracy dyplomowej, odpowiedź na 2 pytania kierunkowe, odpowiedź na 1 pytanie z pracy
c) 2 pytania kierunkowe, 2 pytania z pracy dyplomowej

14. Badania fokusowe to: (wybierz jedną lub więcej)
a) zogniskowany wywiad grupowy, skupie się na wybranym konkretnym problemie, prowadzony jest przez moderatora w kilkuosobowej grupie osób badanych (6-12 osób)
b) nieukierunkowany wywiad, w którym brak planu i kolejności zadawania pytań
c) rodzaj badań jakościowych
d) rodzaj badań ilościowych
e) indywidualny wywiad pogłębiony - polega na indywidualnej rozmowie z respondentem. Jego celem jest uzyskanie szczegółowych opinii i informacji do konkretnych osób, spełniających określone przez badacza kryteria doboru

15. Zaznacz cechy charakterystyczne dla badań jakościowych: (wybierz jedną lub więcej)
a) duża rola badacza, bezpośredni kontakt z badanym
b) odpowiadają na pytania „ile, jak często”
c) dobór grupy badanych jest przemyślany
d) przeprowadzona na niewielkich próbach
e) interpretacja wyniku jest obiektywna

16. Desk research to:
a) technika badawcza polegająca na analizie już istniejących raportów, zestawień, danych statystycznych pochodzących z różnych źródeł jak prasa, GUS OBOP
b) inaczej wywiad kwestionariuszowy
c) narzędzie badawcze dzięki któremu możliwe jest dokonanie analizy tekstów, komunikatów opublikowanych, wygłoszonych w radiu i TV

17. W sytuacji, gdy członek zespołu projektowego po piątym semestrze studiów otrzyma ocenę niedostateczną z seminarium dyplomowego: (wybierz jedną lub więcej)
a) zostaje on skierowany na powtarzanie przedmiotu seminarium dyplomowe i może dołączyć do nowego zespołu projektowego
b) zostaje on skierowany na powtarzanie przedmiotu seminarium dyplomowe i może samodzielnie zacząć pisać nową pracę
c) wszyscy koledzy z zespołu projektowego również otrzymują ocenę niedostateczną i powtarzają całym zespołem przedmiot seminarium dyplomowe
d) zostaje on skierowany na powtarzanie przedmiotu seminarium dyplomowego i po uzyskaniu pozytywnej opinii promotora i zgody Dziekana, może samodzielnie kontynuować pracę nad projektem.

Test był zdalny
Poprawne odp”

1. b) zdefiniować problem badawczy, określić cel badań, przedmiot badań, problem główny i plan i harmonogram pracy, sporządzić spis przydatnej literatury

2. Obserwacja (wybierz jedna lub więcej odpowiedzi)
a) jawna to technika badawcza polegająca na tym, iż badane osoby wiedzą, że są obserwowane, ale nie muszą znać wszystkich szczegółów badań
b) uczestnicząca to technika badawcza polegająca na tym że, iż badacz jest uczestnikiem badanej grupy ludzi

3. Podczas egzaminu dyplomowego: (wybierz jedną odpowiedź)
c) każdy członek zespołu projektowego jest oceniany indywidualnie w zakresie każdego kryterium (wystąpienie, odpowiedzi na pytania kierunkowe, odpowiedzi na pytania z pracy)

4. Ankieta audytoryjna (wybierz jedną lub więcej odpowiedzi)
a) to rodzaj badań ilościowych
b) to ankieta wręczana do samodzielnego wypełnienia grupie osób zgromadzonych w jednym miejscu, w sali szkolnej, na wykładach, w pomieszczeniu firmowym
c) to technika badawcza w której narzędzie badawcze (kwestionariusz ankiety) wykorzystywane w danym badaniu może ulegać modyfikacji w trakcie badania

5. Rozłożenie całości badanego zjawiska / obiektu / problemu na części składowe i rozpatrywanie każdej tak, by znaleźć istotę problemu, związki przyczynowo - skutkowe i właściwości poszczególnych elementów togo problemu to: (wybierz jedną odpowiedź)
c) analiza

6. Zaznacz 4 techniki badawcze
b) kwestionariusz wywiadu
c) wywiad eksperci
f) ankietowanie
g) obserwacja uczestnicząca

7. Zaznacz cechy dobrze przygotowanego kwestionariusza ankiety (wybierz jedną lub więcej)
a) powinna zawierać instrukcję udzielania odpowiedzi
b) język kwestionariusza powinien być prosty i precyzyjny
f) powinien zawierć tytuł i wyjaśnienie celu badania
g) może zawierać kategorię odpowiedzi do wyboru

8. Technika badawcza polegająca na analizie już istniejących raportów, zestawień, danych statystycznych pochodzących z różnych źródeł jak GUS OBOP to: (wybierz jedną lub więcej)
b) inaczej wywiad kwestionariuszowy
c) technika badawcza o nazwie desk research (analiza danych zastanych)

9. Prawidłowo sporządzony przypis, zgodny z wytycznymi pisania prac na WZ w Chorzowie WSB w Poznaniu to: (wybierz jedną lub więcej)

b) R. Davidson, B. Cope, Turystyka biznesowa. Warszawa 2003, str. 120.
d) M. Kruszka: WTO i usługi finansowe: zobowiązania europejskich państw okresu transformacji. „Bank i Kredyt” 2003, nr. 8, s. 13-24. (tytuł pisany kursywą)
f) S. Owsiak: Finanse publiczne: teoria i praktyka. [W:] Finanse publiczne w okresie transformacji w Polsce. Red. J. Wiśniewski. Warszawa 1999. S. 295-366. (tytuł pisany kursywą)

10. Bibliografia to: (wybierz jedną odpowiedź)
a) wykaz wszystkich pozycji cytowanych i wykorzystanych do napisania pracy, ułożonych alfabetycznie według nazwisk autorów, nazw autorów instytucjonalnych lub tytułów, bez podania strony

11. Techniki badawcze to: (wybierz jedną odpowiedź)
b) sposoby zbierania, podporzadkowania i przechowywania danych dotyczących badanego zjawiska

12. Analiza to: (wybierz jedną lub więcej)
b) rozkładanie treści na części składowe i rozpatrywanie każdej z nich osobno, tak aby znaleźć istotę problemu, związki przyczynowo skutkowe i właściwości poszczególnych elementów badanego zjawiska

13. Egzamin dyplomowy na studiach I stopnia WZ w Chorzowie przebiega następująco.
b) prezentacja pracy dyplomowej, odpowiedź na 2 pytania kierunkowe, odpowiedź na 1 pytanie z pracy

14. Badania fokusowe to: (wybierz jedną lub więcej)
a) zogniskowany wywiad grupowy, skupie się na wybranym konkretnym problemie, prowadzony jest przez moderatora w kilkuosobowej grupie osób badanych (6-12 osób)
c) rodzaj badań jakościowych

15. Zaznacz cechy charakterystyczne dla badań jakościowych: (wybierz jedną lub więcej)
a) duża rola badacza, bezpośredni kontakt z badanym
c) dobór grupy badanych jest przemyślany
d) przeprowadzona na niewielkich próbach

16. Desk research to:
a) technika badawcza polegająca na analizie już istniejących raportów, zestawień, danych statystycznych pochodzących z różnych źródeł jak prasa, GUS OBOP

17. W sytuacji, gdy członek zespołu projektowego po piątym semestrze studiów otrzyma ocenę niedostateczną z seminarium dyplomowego: (wybierz jedną lub więcej)
a) zostaje on skierowany na powtarzanie przedmiotu seminarium dyplomowe i może dołączyć do nowego zespołu projektowego
b) zostaje on skierowany na powtarzanie przedmiotu seminarium dyplomowe i może samodzielnie zacząć pisać nową pracę
d) zostaje on skierowany na powtarzanie przedmiotu seminarium dyplomowego i po uzyskaniu pozytywnej opinii promotora i zgody Dziekana, może samodzielnie kontynuować pracę nad projektem.

Dzięki