I. Postanowienia ogólne regulaminu.
1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania z serwisu internetowego „Wsb2.pl”, a w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych użytkowników niniejszego serwisu. Każdy Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień. 
2. Realizacja wszelkich usług dostępnych w serwisie „Wsb2.pl”, odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. 
3. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem www.wsb2.pl. 

II. Podmiot świadczący usługi.
1. Podmiotem świadczącym usługi, jest grupa Wsb2.pl zwana w niniejszym Regulaminie „Administratorem”. 

III. Świadczenie i korzystanie z usług.
1. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, będąca studentem, która po wyraźnym zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu, zarejestruje się w Serwisie „Wsb2.pl” (rejestracja jest możliwa wyłącznie po akceptacji niniejszego Regulaminu i Akceptacji Administratora). 
2. Do tego, aby być Użytkownikiem Serwisu i korzystać z jego zasobów niezbędny jest komputer, dowolna przeglądarka Internetowa, dostęp do Internetu oraz posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail). Użytkownik portalu w przypadku ukończenia szkoły wyższej nie traci praw, co do użytkowania serwisu.. 
3. Podstawowym przedmiotem portalu internetowego „Wsb2.pl” jest umożliwienie zamieszczania, wglądu i wymiany notatek, prac, opracowań i wypracowań, oraz innych materiałów i tekstów o znaczeniu edukacyjnym w celu ułatwiania nauki, poprzez portal „Wsb2.pl” prowadzony przez Administratora. 
4. Uczestnictwo w portalu „Wsb2.pl” działa na zasadach dobrowolności. 
5. Przeglądać zasoby portalu „Wsb2.pl” może każdy użytkownik posiadający dostęp do Internetu, zarejestrowany i zaakceptowany przez Administratora w drodze rejestracji na Portalu.. 
6. Zakres dostępu do zasobów portalu „Wsb2.pl” dla osób nie będących zarejestrowanymi Użytkownikami jak również zarejestrowanymi może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora bez podawania przyczyn. 
7. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu „Wsb2.pl” do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora jak i podmioty trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji przesyłanych systemem poczty wewnętrznej i zewnętrznej tj email. 
8. Korzystanie z portalu „Wsb2.pl” jest bezpłatne. Jednakże Administrator zastrzega sobie prawo pobierania opłat z tytułu korzystania z portalu „Wsb2.pl”, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników. 

IV. Rejestracja
1. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która po wyraźnym zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu, zarejestruje się w Serwisie „Wsb2.pl” (rejestracja jest możliwa wyłącznie po akceptacji niniejszego Regulaminu i Akceptacji Administratora). 
2. Do tego, aby być Użytkownikiem Serwisu i korzystać z jego zasobów niezbędny jest komputer, dowolna przeglądarka Internetowa, dostęp do Internetu oraz posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail). 
3. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem skrzynki e-mail i Serwisu , do czego konieczne są również działania Użytkownika opisane na każdym etapie procedury rejestracji. 
4. Etapy rejestracji: 
A) Rejestracja w serwisie wsb2.pl za pomocą formularza na stronie głównej. 
B) Odebraniu na aktywnej poczcie email wiadomości z informacjami o warunkach rejestracji oraz linkiem potwierdzającym rejestrację. Brak potwierdzenia rejestracji w ciągu 48 godzin skutkuje skasowaniem wszystkich danych nieaktywowanego użytkownika. Użytkownik w celu potwierdzenia rejestracji musi kliknąć na link aktywacyjny zamieszczony w emailu rejestracyjnym. 

V. Zamieszczanie i korzystanie z materiałów.
1. Korzystanie z portalu „Wsb2.pl” nie może naruszać niniejszego regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw, dóbr osobistych czy uczuć religijnych osób trzecich, dobrych obyczajów, odbywać się w sposób kontrowersyjny moralnie lub powszechnie uznawany za naganny. 
2. Zabrania się korzystania z portalu w celu przesyłania treści reklamowych bez zgody Administratora. 
3. Osoby zamieszczające materiały w portalu „Wsb2.pl” oświadczają, że są autorami nadesłanych notatek, prac i innych materiałów, a dostarczane treści nie naruszają i nie będą naruszać obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności praw autorskich, dóbr osobistych ani innych praw osób trzecich. 
4. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w portalu materiałów należą do ich autorów. Prawa autorskie podlegają ochronie prawnej przewidzianej w ustawie z 4.02.1994r. „o prawie autorskim i prawach pokrewnych”. 
5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za materiały umieszczone przez siebie w serwisie „Wsb2.pl”. 
6. Autorzy nadesłanych materiałów wyrażają zgodę na ich zamieszczenie w serwisie „Wsb2.pl” w celu ich udostępnienia Użytkownikom oraz innym osobom korzystającym z Internetu. W ramach zgody, o której mowa powyżej, autorzy zezwalają na wykorzystywanie ich materiałów przez Użytkowników i innych korzystających z sieci Internet, w tym w szczególności na: zwielokrotnianie, utrwalanie, sporządzanie cyfrowego zapisu, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzenie do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów, opracowań (abstraktów), przeprowadzanie korekty stylistycznej i ortograficznej, wprowadzenie w całości lub części do sieci komputerowej w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego Użytkownika wyłącznie do użytku osobistego. 
7. Korzystanie z udostępnionych materiałów, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania treści, może odbywać się wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, przy poszanowaniu dla praw własności intelektualnej. 
8. Administrator nie jest stroną w dodawaniu materiałów, lecz użycza jedynie technicznych środków potrzebnych do sprawnego funkcjonowania katalogu prac. Użytkownik posiada pełne prawa autorskie do tekstu przechowywanego na serwerach „Wsb2.pl’, prawa te nigdy nie przenoszone są na Administratora. 
9. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia danej pracy w przypadku uzasadnionych podejrzeń, że publikowanie danej pracy narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu. Ponadto Administrator zastrzega sobie prawo do wycofania wszystkich tekstów opublikowanych przez Użytkownika, jeżeli Użytkownik umieścił, chociaż jeden tekst naruszający prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu. 
10. Użytkownik w każdej chwili może usunąć opublikowany przez siebie wcześniej tekst. W tym celu należy zgłosić się do Administratora. 
11. Użytkownik portalu „Wsb2.pl” wyraża zgodę na przesyłanie na jego adres reklam oraz innych treści o charakterze informacji handlowej oraz wyświetlanie w portalu reklam i innych treści komercyjnych adresowanych bezpośrednio do Użytkownika portalu. 
12. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji Użytkownika bez podawania przyczyny. 
13. Użytkownik portalu nie może upubliczniać plików dostępnych na portalu. 
14. Użytkownik portalu nie może czerpać korzyści, sprzedawać lub obracać w celu innym niż edukacja własna materiałami pochodzącymi z bazy portalu wsb2.pl. 

VI. Awarie i zgłaszanie naruszenia prawa.
1. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje dotyczące portalu „Wsb2.pl” oraz jego funkcjonowania mogą być kierowane do Administratora za pomocą formularza mailowego "Kontakt". 
2. Zakłócenia w korzystaniu z Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu „Wsb2.pl”, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu „Wsb2.pl” lub bezpośrednio przez Administratora. 
3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zapoznania się z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu usług Serwisu „Wsb2.pl” a także do dokonywania zmian oraz w każdy inny sposób oddziaływania na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania Konta lub Serwisu. 
4. W przypadku stwierdzenia umieszczenia przez Użytkowników materiałów naruszających prawo oraz prawa osób trzecich, należy niezwłocznie zawiadomić Administratora poprzez wysłanie wiadomości za pomocą formularza mailowego "Kontakt". Administrator zastrzega sobie prawo zawieszenia dostępu do takich materiałów lub nawet usunięcia ich z Serwisu, a także zawieszenia lub usunięcia konta użytkownika, który je zamieścił. Zgłoszenie o naruszeniu prawa powinno zawierać okoliczności uwiarygodniające fakt naruszenia. 
5. Na podstawie Ustawy oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania pozostających w jego posiadaniu danych osób, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. 

VII. Przetwarzanie danych osobowych.
1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Serwisu „Wsb2.pl”. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). 
2. Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swych danych osobowych przez Administratora, przekazanych podczas rejestracji i w inny sposób, w związku z korzystaniem z Serwisu „Wsb2.pl.”. Powyższa zgoda obejmuje również zezwolenie udzielone Administratorowi na wykorzystywanie powyższych danych, informacji i wizerunku osobistego przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, lecz publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie wskazywały na powiązania z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu (numer telefonu, adres e-mail). 
3. Użytkownicy wyrażają zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych osobowych, w tym adresu elektronicznego, przez serwis „Wsb2.pl” w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia, jakości usług świadczonych przez wsb2.pl , zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204). 
4. Wraz z usunięciem, Konta Administrator zobowiązuje się do usunięcia danych Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika. 
5. Wszelkie dane osobowe, inne informacje oraz ich zakres Użytkownik przekazuje do Serwisu „Wsb2.pl” w sposób dobrowolny, oraz wyraża zgodę na upublicznienie tych danych, i informacji. 

VIII. Postanowienia końcowe.
1. Administrator, jako właściciel i zarządca Serwisu „Wsb2.pl” dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń i usterek. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane awarią systemu, niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, a także awarią urządzeń i systemów operatorów telekomunikacyjnych. 
2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, częściowego lub całkowitego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, zmodernizowania, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników. 
3. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w funkcjonowaniu portalu „Wsb2.pl”. 
4. Administrator zastrzega sobie prawo zaprzestania udostępniania serwisu „Wsb2.pl” w każdym czasie bez podawania przyczyn i uprzedniego informowania o tym Użytkowników. 
5. Administrator serwisu „Wsb2.pl” nie jest odpowiedzialny za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom - Administrator nie ma możliwości ich uprzedniego zweryfikowania, co do zgodności z prawem oraz stanem rzeczywistym. 
6. Administrator zastrzega, że korzystanie z udostępnianych materiałów odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika, a „Wsb2.pl” nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że rezultat poszukiwań sprosta oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji. 
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu „Wsb2.pl” zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich lub innymi przyczynami. 
8. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem „Wsb2.pl” na inny podmiot, bez konieczności uzyskania zgody Użytkowników. 
9. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany te będą na bieżąco publikowane na łamach Serwisu „Wsb2.pl” wraz z informacją o dokonaniu modyfikacji. Po ukazaniu się na stronie głównej informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami.